top of page

Privātuma politika

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Andre Motors"

vienotais reģistrācijas numurs 40103997615

juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046

PRIVĀTUMA POLITIKA


 

Saturs

 1. Ievads

 2. Kas ir personas dati

 3. Personas datu apstrādes nolūks

 4. Personas datu apstrādes likumīgums

 5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

 6. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 7. Paziņojumi

 8. Personas datu saņēmēji

 9. Personas datu glabāšanas ilgums

 10. Datu drošība

 11. Jūsu tiesības

 12. Kā ar mums sazināties


 

1. Ievads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors" (turpmāk tekstā – mēs vai Andre Motors) ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kas nodarbojas ar jaunu un lietotu transportlīdzekļu tirdzniecību un remontu. Uz šo brīdi mēs esam Citroen, Suzuki, Isuzu un SsangYong pilnvarotais tirgotājs un remontētājs Latvijā. Papildus tam, ar līzinga sabiedrībām noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, mēs, sadarbības partnera statusā, piedāvājam līzinga darījumu noformēšanu.

2. Kas ir personas dati, un kā mēs tos apstrādājam

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.

Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, izņemot līzinga darījumu noformēšanu, kur mēs, atbilstoši ar līzinga sabiedrību noslēgtajam līgumam, darbojamies personas datu apstrādātāja statusā.

3. Personas datu apstrādes nolūks

Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, sagatavotu līgumu un noslēgtu to; izpildītu ar līgumu uzņemtās saistības; nodrošinātu preces ražotāja garantijas saistību un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto patērētāja tiesību izpildi; nodrošinātu preču atsaukumus; savu preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai, tostarp arī parādu atgūšanai un piedziņai, klientu pretenziju izskatīšanai un apstrādei.

Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; gūtu plašāku izpratni par savu klientu vēlmēm un vajadzībām; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu klientu aptaujas un apmierinātības mērījumus.

Videonovērošana. Drošības un uzraudzības nodrošināšanai mūsu telpās un teritorijā, kā arī mūsu un mūsu klientu īpašuma aizsardzības nolūkos tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā videoierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.

Citi gadījumi. Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot klientu pirms šos datu iegūšanas, kā arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

Pieprasījumi. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Līzinga darījumi. Šajā jomā mēs darbojamies personas datu apstrādātāja statusā atbilstoši mūsu un līzinga sabiedrības noslēgtajam sadarbības līgumam. Personas datus mēs apstrādājam attiecīgās līzinga sabiedrības vārdā, šo apstrādi veicot stingrā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un atbilstoši personas datu pārziņa, t.i., līzinga sabiedrības, norādījumiem.

Darbinieku atlase. Mēs apstrādājam to personu datus, kas ir izteikušas vēlēšanos pretendēt uz vakantajām darba vietām mūsu uzņēmumā. Darbinieku atlases procesā iegūtie dati tiek izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta atbilstību amatam (kvalifikācija, pieredze, u.c.). Mēs nepieprasām datus, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim amatam. Mēs arī nepieprasām informāciju, kas nav nepieciešami atbilstības amatam izvērtējumam, kā arī, mēs ievērojam Darba likumā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz informācijas pieprasīšanu. Atsauksmes no iepriekšējām darba vietām mēs iegūstam tikai pie nosacījuma, ja pretendents tam iepriekš ir devis rakstisku piekrišanu. Pretendentu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šajā politikā atrunātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

4. Personas datu apstrādes likumīgums

Mēs veicam personas datu apstrādi tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no sekojošiem pamatojumiem:

 • personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

 • apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja klienta kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;

 • klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Mēs kā datu pārzinis neapstrādājam savu klientu īpašo kategoriju datus. Vienīgais izņēmums var tikt pieļauts vienīgi gadījumā, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu klienta vitālas intereses (piemēram, sakarā ar klienta pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos ir nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, un tamlīdzīgās ārkārtas situācijās).

Attiecībā uz līzinga darījumu noformēšanu mēs, kā personas datu apstrādātājs apstrādājam atsevišķus īpašo kategoriju personas datus līzinga sabiedrības kā datu pārziņa uzdevumā un interesēs. Piemēram, saistībā ar ienākumu apmēru var tikt pieprasītas ziņas par saņemtajām pensijām un pabalstiem, kas savukārt, tieši vai netieši var norādīt uz datu subjekta veselības stāvokli.

6. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Andre Motors mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi burtu un ciparu faili, kurus mēs uzglabājam Jūsu pārlūkā vai Jūsu ierīces cietajā diskā. Ir dažāda veida sīkdatnes, ko izmantojam dažādiem mērķiem; taču kopumā, sīkdatnes mums palīdz atšķirt Jūs no citiem mājaslapas lietotājiem. Tādējādi mēs varam Jums atvieglot mājaslapas izmantošanu un uzlabot savu mājaslapu. Jūs jebkurā laikā varat bloķēt sīkdatņu izmantošanu, aktivizējot sava pārlūka iestatījumus, kas ļauj jums atteikties no sīkdatņu daļas vai visu sīkdatņu izmantošanas. Taču gadījumā, ja bloķējat sīkdatņu izmantošanu, daļa mājaslapas var būt nepieejama vai funkcionēt nepietiekami. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā un pieejami šeit.

Mūsu mājaslapā var būt saites uz trešo personu mājaslapām. Šīm trešajām personām ir sava, ar mums nekādā veidā nesaistīta, privātuma politika. Andre Motors nenes nekādu atbildību par šo mājaslapu lietošanas noteikumiem un to privātuma politiku.

7. Paziņojumi

Komerciālus paziņojumus par Andre Motors piedāvātajiem pakalpojumiem un cita veida paziņojumus un atgādinājumu mēs saviem klientiem sūtām tikai un vienīgi gadījumā, ja to pieļauj normatīvie akti, vai tam ir saņemta klienta nepārprotama piekrišana.

Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi info@andremotors.lv, vai nosūtot SMS vai piezvanot uz tālruni 67408700, vai nosūtot mums rakstisku paziņojumu uz adresi: Kārļa Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046. Papildus minētajam, no paziņojumu saņemšanas e-pastā ir iespējams atteikties, saņemtajā e-pastā aktivizējot atteikšanās komandu.

8. Personas datu saņēmēji

Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību, nodrošināt pārdoto transportlīdzekļu garantijas noteikumu izpildi, pienācīgu apkopi un remontu. Tās ir tādas trešās personas kā Jums pārdoto transportlīdzekļu ražotāji un to pilnvarotie pārstāvji; kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datubāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; parādu piedziņas uzņēmumi; dokumentu kopēšanas, skanēšanas un iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēji; trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju; apsardzes uzņēmums, kam ir pieeja videonovērošanas ierakstiem; trešās personas, kas nodrošina balvas mūsu konkursos un loterijās; trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic klientu aptaujas un apkopo šo aptauju rezultātus. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti, par dzēšanas faktu saglabājot auditācijas pierakstu.

Ja Jūs esat iegādājies transportlīdzekli, kura ražotājs atrodas trešajā valstī (tas ir, valstī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), tad, lai nodrošinātu Jums pārdoto transportlīdzekļa garantijas noteikumu izpildi, pienācīgu apkopi un remontu, Jūsu personas dati nepieciešamajā apmērā var tikt nosūtīti apstrādei transportlīdzekļa ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim trešajā valstī. Regulas izpratnē šāda rīcība tiek definēta kā personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm. Šādu nosūtīšanu mēs veicam, ievērojot Regulā paredzētos nosacījumus un noteikumus, lai nodrošinātu, ka nemazinās ar Regulu garantētais personas datu aizsardzības līmenis.

Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, u.tml.). Mēs varam arī nodot Jūsu datus trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos savu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties pret klientu tiesā par parāda piedziņu, u.tml.)

9. Personas datu glabāšanas ilgums

Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

- ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);

- datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;

- datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai trešās personas vitālas intereses;

- ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.

Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

10. Datu drošība

Jūsu personas datu drošībai mēs pieejam atbildīgi. Andre Motors ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta absolūta drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

11. Jūsu tiesības

Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tiek apstrādāti, piekļūt saviem datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.

Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:

- dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

- Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;

- ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

- Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;

- ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

- lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;

- ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:

- ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;

- ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;

- mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

- Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.

Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Lai nodrošinātu Jūsu izvēlētā transportlīdzekļa pasūtīšanu ražošanai, tā pārdošanu Jums, transportlīdzekļa garantijas spēkā stāšanos, ziņu par transportlīdzeklim veiktajām tehniskajām apkopēm un remontiem ievadīšanu attiecīgās datu bāzēs, mums nepieciešamajā apmērā ir jāsniedz Jūsu personas datus saturošas ziņas transportlīdzekļa ražotājam un tā pilnvarotajām personām.

Kā norādīts iepriekš, Jums ir tiesības prasīt ierobežot savu datu apstrādi un iebilst pret datu apstrādi. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka, ja šo tiesību izmantošanas rezultātā mēs nebūsim tiesīgi sniegt attiecīgās ziņas transportlīdzekļa ražotājam un tā pilnvarotajām personām, tas var padarīt par neiespējamu vai, ierobežos Jūsu iespējas iegādāties transportlīdzekli, izmantot tā garantiju, kā arī, var negatīvi ietekmēt citu ar transportlīdzekļa ekspluatāciju, tehnisko apkopi un remontu saistītu jautājumu risināšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas par savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilšanu pret apstrādi lūdzam sazināties ar mums vai jebkuru citu Jūsu transportlīdzekļa markas pilnvaroto tirgotāju vai remontētāju, lai noskaidrotu visus Jūs interesējošos jautājumus un novērstu jebkādas neskaidrības, un pieņemtu izsvērtu lēmumu.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

12. Kā ar mums sazināties

Jūs varat ar mums sazināties:

- rakstiski, sūtot korespondenci uz SIA "Andre Motors" juridisko adresi Kārļa Ulmaņa gatvē 90, Rīgā, LV-1046;

- elektroniski, izmantojot e-pasta adresi info@andremotors.lv;

- mutiski pa tālruni 67408700.


 

Šī SIA "Andre Motors" privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija.


 

Rīgā, 2018. gada 25. maijā.

bottom of page